top of page

Náš koncept

"Education is the most powerful weapon which   you can use to change the world". Nelson Mandela
Našim škôlkarom poskytujeme kvalitné predprimárne vzdelávanie vychádzajúce zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED O, aplikované hravou formou, t.j. deti sa celý čas hrajú a tak zábavnou formou získavajú nové poznatky a zručnosti.

Čo to vlastne ISCED je? Ide o štátny vzdelávací program, ktorý podporuje celostný prístup pri rozvíjaní kognitívnych (poznávacích) a nonkognitívnych (mimopoznávacích) spôsobilostí detí na danej úrovni vzdelávania. Vychádzajúc z týchto princípov - materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti detí a vytvára predpoklady pre ich ďalšie vzdelávanie. Deti pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku; ak je voľná kapacita, možno prijať aj deti od dvoch rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a súrodenci.

Výučba cudzích jazykov prebieha v aktívnej forme, prostredníctvom komunikácie a interaktívnych činností v danom jazyku. V materských školách alebo v materských školách s bilingválnym vzdelávaním je súčasťou vzdelávania aj komunikácia v štátnom, t.j. v slovenskom jazyku
Drawing & Coloring
bottom of page